Powel kommer att delta i Horizon 2020, EUs största forsknings- och innovationsprojekt

Vattenfall har valt Powels driftsstödssystem Powel iAM DMS som sin testlösning i forsknings- och innovationsprogrammet UPGRID.

Projektet som fått tilldelat över € 12 miljoner från EU, kommer att fokusera på Smarta Elnät (Smart Grid) med förbättringar inom nät och servicekvalitet.

Projektgruppen Horizon 2020 består av ett pan-Europeiskt konsortium med 19 deltagare från sju länder där projektet leds av Iberdrola, Spaniens främsta energikoncern. Deltagarna kommer att köra fyra smart grid testsiter live i Svenska, Spanska, Portugisiska och Polska elnät.

Vattenfall, som ansvarar för ett av huvudpaketen i forskningsprojektet, har bjudit in Powel för att bidra med installation och vidareutveckling av sitt driftsstödssystem Powel iAM DMS för testområde Sverige.

Med Nästan €80 miljarder i tillgängliga medel är Horizon 2020 det största forsknings- och innovationsprogrammet någonsin för EU.

Fokus ligger på forskning som leder till innovation och nya affärsmöjligheter och därmed ökad tillväxt inom EU regionen.

Projektet kommer att titta på utmaningar och akuta behov, med målet att komma med konkreta lösningar. En av utmaningarna handlar om att hantera ett ständigt ökande energibehov, samtidigt som vi kämpar mot klimatförändringar.

Forskningsprojektet UPGRID har som mål att hitta en öppen, standardiserad och integrerad förbättring av låg- och mellanspänningsnätet, att möta både de begränsningar och behov som berörda intressenter har. Det syftar till att utveckla och testa innovativa lösningar för avancerade åtgärder och användning av låg- och mellanspänningsnäten, med huvudfokus på leveranskvalitet och effektiv avbrottshantering.

Projektet kommer att titta på utvecklingen av nästa generations ICT-infrastruktur (Informations och Kommunikationsteknik) för Smart Energimätning och Smarta Elnät, analysera kostnader för investering och drift, framtida affärsmöjligheter och tillämpning av olika typer av utrustningar som mätare, sensorer, frånskiljare och brytare.

"Horizon 2020-projektet ger oss möjlighet till att testa och vidareutveckla vår driftstödslösning Powel iAM DMS i ett operativt Smart Grid. Vi bidrar till projektet med kompetens, system och avancerad funktionalitet för låg- och mellanspänningsnätet samt analyser knutna till leveranskvalitet och avbrottshantering i realtid och för olika scenarios.

Hos Vattenfall kommer Powels lösningar att bli tätt integrerade med avancerade mät- och underhållssystem AMS (Asset Management System) och arbetsordersystem ", säger Kjetil Storset, Affärsområdeschef Smart Infrastruktur på Powel. 

"För Powel är detta en fantastisk möjlighet att visa upp vår kompetens inom avancerad tillämpning av nätet på en internationell arena samtidigt som vi bidrar till att hitta fungerande lösningar som stödjer morgondagens energibehov."

Målsättningen är att projektet kommer att ha ett inflytande på flera områden så som teknik, ekonomi och socialt. De huvudsakliga tekniska effekter som förväntas av UPGRID är att det kommer bidra till en förbättring inom övervakning av kraftsystemet, bättre systemstöd för låg- och mellanspänningsnätet, framsteg inom mätinsamling och smartare system för hushållen.

UPGRID projektet kommer starta i början av 2015 och kommer pågå under 3 år.
Om Powel
Powel AS, med huvudkontor i Trondheim, Norge, levererar affärskritiska mjukvarulösningar och relaterade tjänster är särskilt utformade för att hjälpa energibolag och allmännyttiga företag förbättrar dagliga operativa processer och servicekvalitet. Företaget är marknadsledande inom smarta mätare, generation, handel, underhåll galler och vattenlösningar med kontor i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Turkiet, Schweiz och Chile. Grundades 1996, är Powel AS ett privatägt företag med 380 anställda. För ytterligare information besök www.powel.com

Om Vattenfall
Vattenfall ägs av svenska staten till 100 procent och är en av Europas största elproducenter. Företagets huvudprodukter är el, värme och gas. Vattenfall producerar el och värme från sex olika energikällor - vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft. För ytterligare information, gå till http://corporate.vattenfall.com/

Om Horizon 2020
Horizon 2020 är den största EU-forskning och innovation programmet någonsin, med nästan 80 € miljarder finansiering som finns tillgänglig på sju år (2014-2020). Projektet har politiskt stöd av Europas ledare och Europaparlamentet, och ses som ett sätt att både driva den ekonomiska tillväxten och skapa arbetstillfällen. Horisont 2020 par forskning och innovation, och programmet är uppbyggd kring tre huvudpelare: utmärkt vetenskap, industriellt ledarskap och ta itu med samhällsutmaningar. Det övergripande målet är att se till att Europa producerar världsklass vetenskap, avlägsnar hinder för innovation och gör det lättare för de offentliga och privata sektorn att samarbeta i att leverera innovation. För ytterligare information, gå till http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/