Gislaved Energi AB - ett system men flera mätarlösningar

På Gislaved Energi AB (GEAB) har man fyra olika mätarlösningar i ett och samma system - Avance Collection Manager från Powel Energy Managemet AB.

När lagkravet om fjärravläsning av elmätare infördes 2006 så valde GEAB en PLC baserad kommunikationslösning och en mätare från dåvarande Enermet.

En lösning som mycket väl uppfyllde ställda lagkrav och samtliga cirka 4900 mätare driftsattes. Redan efter några år kom krav på mätning av produktion och man fick på några ställen sporadiska problem med PLC kommunikationen på grund av elnätsstörningar. GEAB valde då att köra några områden med Aidons radiomesh 50mW mätarlösning som klarade produktion och som inte var känslig för elnätsstörningar.

I samband med detta så installerades centralsystemet Avance Collection Manager från Powel där man körde Aidon radiomesh lösningen och man valde då också att migrera samtliga Enermet mätare (EMPC100, E600) till Avance Collection Manager.

Aidon utvecklade parallellt under denna period en ny radiomeshlösning som man fick stora framgångar med i bland annat Norge. En adaptiv radiomesh lösning med möjlighet att köra upp till 500mW. Lösningen från Aidon attraherade GEAB och valet blev för några år sedan att köra denna lösning som också matchar och klarar det nya nuvarande lagkravsförslaget. Därmed så installerades också den fjärde mätaradaptern i Avance Collection Manager, adapter Aidon Link Ware.

Arbetet med att ersätta samttliga mätare till Aidon LW pågår och de äldsta eller de mätare som inte uppfyller behovet på GEAB byts ut först. I dagsläget så har man driftsatt cirka 1 500 Aidon LW mätare och bytet kommer ske i ett lugnt tempo över flera år framöver.

Hur upplevs det att köra flera mätarlösningar i ett och samma system?

Niklas - Systemet är lätt och överskådligt och det är lätt att hitta felande mätare eller felande mätserier. Man tänker inte på att det ibland är helt olika infrastruktur eller kommunikationsmedia, systemet och de underliggande adaptrarna hanterar detta. Allt ser likadant ut i ACM, det är bra.

Hur har utrullningen av den nya Aidon LW lösningen fungerat och vilka prestanda har ni?

Niklas - Vår insamlingsnivå (SLA) är hög, 99,9% tillgänglighet och insamlingsprestanda. Vi har generellt bra prestanda på alla mätarlösningar i dagsläget, de problem vi hade med äldre lösningar är ersatta med bland annat Aidon LW.

Uppfyller Aidons nya mätarlösning det liggande nya lagförslaget och vilka tekniska fördelar är det med den nya adapter Aidon LW och den nya mätarlösningen från Aidon?

Mattias - Ja, vi byter ju för att uppfylla våra behov och också det nya lagförslaget. Vi är ju heller inte ensamma om att ställa krav på Aidon om att lösningen skall klara det kommande lagkravet. I den takt vi nu byter så räknar vi med att alla mätare skall vara bytta innan det nya lagkravet träder i kraft.

Niklas och Mattias -  Det finns många bra tekniska fördelar med den nya mätarlösningen. Vi får en bra koll på avbrotten, direkt när det händer så rapporterar mätaren sitt avbrott (Last Gasp). Vi nyttjar många andra värden och parametrar i mätarna och systemet. Detta möjliggör bland annat lågspänningsnätsövervakning, analyser och utredningar, ett stort steg och många nyttiga funktioner som vi inte hade tidigare.

Kommer ni i framtiden hinna med att hantera avvikelser och rapporteringar?

Niklas – Det skall nog inte vara några problem. Det gäller att se över och sätta rätt gränsvärden i systemet och lägga upp en plan för att få jobbet gjort på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Viktigt är också att hålla våra anläggningar i trim. Vi planerar också att utöka med Powels Avance Task Manager (ATM) plattform för just avvikelsehantering och kartfunktion för att på ett enklet sätt åskadliggöra och hantera de problem och avvikelser som dyker upp.

 
Några ord om och från Gislaved Energi:

Gislaved Energi är idag 18 anställda men håller just nu på med anställningsprocesser för att bli fler medarbetare. Gislaveds Energis elnät består av 500 km ledning varav 438 km är nedgrävt och resterande är luftledning. Vi har ca 4 800 kunder som använder ungefär 165 GWh el (165 000 000 kWh). Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad, underhåll och mätning som behövs för att elleveranserna ska fungera.

Man gör också stora satsningar på fjärrvärme som man distribuerar i centralorten men också på flera andra orter i närområdet. Bland annat så byggs det under 2017-2018 en ny flispanna bredvid den befintliga flispannan i Mossarp. Dessa två pannor ska försörja Gislavedsnätet samt det nya Anderstorpsnätet. Man har alltså flera olika pannor och använder närproducerat biobränsle i form av pellets, flis, briketter mm för att transporterna ska bli så korta som möjligt. Med stora pannor blir eldningen effektiv och utsläppen små jämför med att varje hus har en egen panna. Biobränsle bidrar inte till växthuseffekten, då det är ett förnybart bränsle. Restprodukten (askan) kan också användas för att ge näring åt nya plantor i skogen.

Gislaved Energi erbjuder också olika enegitjänster såsom energiöversyner och energikartläggningar. Man erbjuder också nyckelfärdiga solcellsanläggningar i olika storlekar och hjälper till med allt från konsultation, installation och stödsökning. Sedan har man också verksamhet och energitjänster inom elbilsladdning och belysningstjänster.