Gemini 3D Fält - Projekt E16 Filefjell

E16 över Filefjell, som går mellan Sogn, Fjordane och Oppland ska byggas om till riksvägsstandard, delvis längs existerande väg, delvis i ny sträckning. Projektet är i byggfasen och under våren 2016 var två av fyra etapper färdiga och den tredje etappen har kommit igång bra. Projektet leds av Statens vegvesen och Gemini programvara används av flera av de som jobbar i projektet, både på kontoret och ute på byggplatsen.

Ingenjörerna som jobbar på resursavdelningen använder Gemini Terräng och Entreprenör för att tolka och kontrollera vägdata och för att jämföra mätbrev från entreprenören med inmätta data. Ute i fält möter vi den tekniske byggledaren (betong) Harald Berstad och ett par av hans kollegor med varsin fältdator. I detta projekt testar de nämligen den mobila lösningen Gemini 3D Fält för första gången.

Gemini 3D Fält togs i bruk när arbetet hade kommit ca. halvvägs in i tredje etappen av projektet och planen är att använda programmet fullt ut på den sista delen.

- Vi i projektet som testat programmet, har som mål att förmå Vegvesenet att skaffa licenser så att vi får fortsätta att använda Gemini 3D Fält, eftersom vi ser nyttan av det, säger Berstad. Vårt mål är att alla kontrollingenjörer och byggledare ska kunna använda lösningen på fjärde och sista etappen. Då kommer vi också att pröva lösningen för att dokumentera en del av våra stickprovskontroller som till exempel på brunnar och kulvertar.

Varför Gemini 3D Fält?

En mobil lösning för entreprenörbranschen har länge efterfrågats och Powel lanserade Gemini 3D Fält våren 2015. Lösningen har samma välkända plattform som kontorsversionen av Gemini Terräng & Entreprenör och låter personalen arbeta direkt i originaldata (projekt och modeller) från Gemini. Kort sagt kan man ta med sig projektet i 3D ut på byggplatsen.

Gemini 3D Fält är tillrättalagt så att användarna kan jobba papperslöst direkt med problemställningar utan att tappa information mellan kontor och fält. Händelser, bilder och annan information kan registreras direkt från byggplatsen. Lösningen presenterades för första gången på Gemini Brukerkonferanse 2015, då en av Berstads kollegor uppmärksammade denna nyhet. 

- Vi hade redan köpt in fältdatorer för att kunna läsa ritningar i projektet, säger Berstad. En kollega hade hört talas om Gemini 3D Fält på användarkonferensen, så vi bestämde oss för att testa programmet för att kunna få bättre nytta av fältdatorerna.

Enklare utan papper

Vägen över Filefjell har sedan gammalt varit den viktigaste vägen mellan öst och väst och arbetet här kommer att skapa en säkrare och bättre transportled mellan Öst- och Västlandet. Vägens högsta punkt ligger på runt 1000 meter över havet och uppe på högfjället kan vädret ofta vara en utmaning.

- Fältdatorerna har visat sig fungera i regn, vind och kyla, vilket är bra på högfjället där det periodvis kan vara utmanande att använda pappersritningar. Fältdatorn är enkel att ta med sig ut och man har med sig de flesta data man behöver för att göra sitt jobb. Man behöver inte ta med pappersritningar och undviker att glömma något. Dessutom fungerar fältdatorn både som kamera och noteringsblock.

Tvärsektionsfunktionen knuten till GPS har varit speciellt intressant berättar Berstad. Den har förenklat och utvidgat deras möjligheter att utföra kontroller och ta beslut ute i fält.

- Man kan ha med sig nästan obegränsat med tvärsektioner från olika modeller med stor utbredning, istället för att vara begränsad till exempelvis A3. Man slipper också bläddra genom en pärm med pappersutskrifter. Tvärsektionsfunktionen i programmet är speciellt bra i förhållande till de tvärsektionsritningar vi vanligen tar ut från VIPS. Vi har stor nytta av att kunna se brunnar, kulvertar, vägmodeller och konstruktioner i 3D i förhållande till terrängen. Tvärsektionsfunktionen har jag inte sett i liknande program tidigare, säger Berstad.

Rätt tvärsektion finner man enkelt i Gemini 3D Fält. Man klickar på en knapp och så visas sektionen man står i och med GPS-mottagare ansluten kan man mäta in punkter och linjer med position, lite information och eventuellt en bild. Denna information kan sedan sändas direkt via e-post till byggledningen, de som jobbar med projektering eller till entreprenören.

En annan nytta som Berstad nämner, är att Gemini 3D Fält kan vara ett bra verktyg för att kontrollera konstruktioner. De har redan använt Gemini för att jämföra inmätta data från entreprenören med de som projekterats i avvikelserapporterna och upptäckt avvikelser i projektering mellan konstruktion och vägmodell på en kulvert. Så länge man inte använder GPS till inmätning och utsättning av kritiska punkter går detta bra. Bilder, manuella mätningar och en position kan hjälpa projektörer eller ledning att fatta rätt beslut utan att vara fysiskt på plats plats.

Lyckad testperiod

- I vårt fall fick vi vägmodell och terrängmodell, punkter och linjer för brunnar och kulvertar inlagda och 3D-höjder av konstruktioner uppritade under testperioden. Vi har sett att programmet fungerar för att hämta och visa projektdata och inmätningar ute i fält och även för att kontrollera och dokumentera. Till nästa etapp har vi skapat en intern 3D-modell i Gemini av projektet med alla vägar, konstruktioner och enskilda SOSI-data med ortofoto. Vi hoppas få god nytta av modellen till besiktningar med till exempel markägare. Fullständiga modeller kan vara tunga att ladda in beroende på datorkraft. Hos oss fungerar det bra och vi kommer dessutom att skapa enklare arbetsmodeller.

Berstad är nöjd med sina erfarenheter så långt och menar att Gemini 3D Fält har stort nyttovärde om man har folk med intresse och kunskap för att verkligen utnyttja funktionerna som finns.