To Powel-prosjekter mottar støtte fra Forskningsrådet

Powel får støtte til to prosjekter på 50 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge under programmene ENERGIX og PILOT-E. Begge prosjekt skal gå over tre år og bidra til digitalisering og det grønne skiftet i energisektoren.

PILOT-E prosjektet Design og drift av kraftsystem med lokale ressurser skal utvikle og pilotere nye digitale driftssystem for kraftsystem med elproduksjon fra sol og vind. Fokuset for ENERGIX prosjektet Intelligent beslutningsstøtteverktøy for bedre utnyttelse av fleksibilitet fra vannkrafter å øke verdien av kraftproduksjon i vassdrag med liten reguleringsevne. Prosjektene gjennomføres i nært samarbeide med kunder og industripartnere.

- For oss i Powel er fokus på innovasjon viktig. Tildelingen av midler betyr at vi i samarbeid med sentrale aktører i kraftbransjen kan realisere store prosjekter som vil ha nytteverdi både for våre kunder, samfunnet og også vårt eget selskap og kompetansemiljø. Disse prosjektene fokuserer på svært viktige problemstillinger, sier administrerende direktør i Powel, Bård Benum.

PILOT-E prosjektet skal etablere en IT-teknologi som vil øke verdien for kraft fra sol, vind og batteri i lokale kraftsystem – og samtidig gi lavere kostnad for nettdriften. Dette vil redusere investeringsbehov og bedre driften av lokale kraftsystem- og nett. Kombinert med nye forretningsmodeller vil nye produkt kunne tilbys nettselskap, eiere av lokale nett og forbrukere, som et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonell nettutbygging og/eller forurensende dieselaggregat.

- Powel skal sammen med TrønderEnergi, ELTEK og Utgard Microgrid utvikle og pilotere de nye teknologiene. Gjennom digitalisering og automatisering ved bruk av sensorer, desentralisert styring og utnyttelse av lokal fleksibilitet i produksjon, forbruk og lagring vil prosjektet bidra til reduserte kostnader for nettselskapene og dermed redusert nettleie for strømforbrukerne, sier Kjetil Storset, direktør, Powel Asset Performance.

ENERGIX prosjektet skal utvikle en datamodell som gjør det mulig å få større og mer fleksibel bruk av vannressurser til kraftproduksjon. Målet er at vannkraft skal øke sin rolle og verdi til det grønne skiftet gjennom å frigjøre mer potensiell fleksibilitet for systemtjenester og dermed forenkle introduksjon av sol- og vind i kraftsystemet. Dette har stor aktualiteten i ei tid der ny fornybar kraftproduksjon – med sine variasjoner og usikkerhet - gir kraftmarked i endring med økende prisvolatilitet, nye produksjonsteknologier og nye lokale markedsplasser. Flere betydelige kraftprodusenter skal bidra med kompetanse i prosjektet.

- Vi skal utvikle en helhetlig løsning basert på maskinlæring i samspill med formelle optimeringsmetoder, for forbedret utnyttelse av vannkraft i et kort- og mellomlangt tidsperspektiv. I tillegg vil vi utvikle et innovativt brukergrensesnitt som tilrettelegger for presentasjon og visualisering av store og komplekse datamengder. Dette vil gi mulighet for langt mer optimal utnyttelse av ressursene og bidra til en smidigere beslutningsprosess. Den underliggende modellen vil ta høyde for et kraftsystem og en markedsstruktur i endring, og den nye løsningen skal integreres mot eksisterende programvare for å muliggjøre en rask kommersialisering, sier Camilla Thorrud Larsen, solution manager, Powel Smart Energy.

- Det er spennende og viktig for oss å kjøre innovasjonsprosjekt av denne typen der vi med bidrag fra det norske virkemiddelapparatet kan ta betydelige skritt for å levere løsninger som har potensialer for stor verdiskaping og miljøgevinster – både nasjonalt og internasjonalt. Vi har sett fra tidligere prosjekter at de bidrar til vekst, fremmer internasjonalisering og bidrar til videreutvikling av selskapet, sier Benum.