Fjernvarme

Det pågående «grønne skiftet» har aktualisert fjernvarmeindustrien som en svært viktig aktør innen energimarkedet, ved å tilby ny tenkning, ny teknologi og nye innovasjoner. Dermed står fjernvarmeindustrien foran en spennende fremtid med mye vekst, utbygging og innovasjon i tjenesteleveransen.

Mange eksisterende varmekraftverk som har vært drevet av fossile energikilder, bygges nå om til å bruke mer bærekraftige og fornybare energikilder som geotermisk energi, forbrenning av biomasse, varmepumper og solfangere.

Samtidig drar bransjen nytte av viktig forskning på fornybar energi som solfanger- og vindkraftteknologi. Gjennom kombinasjon av varme- og kraftproduksjon kan utslipp av klimagasser reduseres betraktelig, og fremtidens fjernvarmenett vil bli mer desentraliserte, smartere – og ikke minst mer effektive.

En ny og grønnere virkelighet forutsetter imidlertid IT-systemer som kan tilby effektive og intuitive verktøy for presis dokumentasjon av fjernvarmenettet. Med solid dokumentasjon legger du grunnlaget for forretningsstrategiske analyser og beregninger, og for anvendelse og deling av data med relevante interessenter – hvor som helst, når som helst, fra enhver PC eller bærbar enhet.

Powels fjernvarmeløsninger gir deg en helhetlig plattform for drift, vedlikehold og beslutningsstøtte - tilpasset dine behov og din forretningsstrategi.  Dermed kan du fokusere langsiktig på rasjonalisering og optimalisering av dine tjenester.

Powels fjernvarmeløsninger støtter dine kjerneområder

Kontakt oss