Water Alert - Smart sanntidsoversikt over vannforsyningen

Norske kommuner er sanne hverdagshelter som sikrer trygg leveranse av vår aller viktigste ressurs – drikkevannet. Dette er slett ingen selvfølge med knappe ressurser til drift, vedlikehold og fornyelse av distribusjonsnettet i en infrastruktur som er delvis aldrende og utgått.

Digitalisering av vannbransjen er det klart mest effektive og kostnadseffektive våpenet mot lekkasjer, vanntap og dårlig vannkvalitet. Water Alert er et viktig steg i denne retningen.

Basert på informasjon fra smarte vannmålere, kundemeldinger, driftshendelser – i praksis alle tilgjengelige data om ledningsnettverket, behandler Water Alert sin maskinlæringsmodell data fra smarte målere og sjekker disse opp mot historiske tidsseriedata og andre tilgjengelige informasjonskilder.

Pågående og historiske avvik og hendelser presenteres i kart med støtteinformasjon fra fag- og kundesystemer, og du kan enkelt se forventet og faktisk vannføring i de ulike forsyningssonene – i sanntid eller historisk.

Water Alert gir deg tidlig varsel om hendelser gjennom et visuelt og effektiv feilsøkingsgrensesnitt basert på kart og grafisk presentasjon slik at du raskt kan avdekke og reparere lekkasjer og avdekke vanntap. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med Eirik Aartun

Water Alert er utviklet i samarbeid med Microsoft