Finansiell informasjon

Med sterk IT-kompetanse og omfattende bransjekunnskaper er Powel en ledende leverandør av programvareløsninger til energiselskaper, nettselskaper, entreprenører og offentlig sektor. Forretningskritiske programvareløsninger blir utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Powel utveksler kunnskap med sine brukere og partnere hver eneste dag, og driver kontinuerlig innovasjon i samarbeid med kunder, institusjoner og forskningsorganisasjoner. Powel er pr. 31.12.2016 eid med 95,8% av Arendals Fossekompani ASA.

Fullstendig årsrapport 2016

 

Powels mål er å hjelpe kundene med å ta strategiske og operasjonelle beslutninger basert på tilgang til ulik type informasjon fra integrerte systemer. Powel hjelper energiselskaper med å ta bedre beslutninger og arbeide smartere, til fordel for både virksomheten og miljøet. Powel ble grunnlagt i Norge i 1996 og har siden vokst til å bli et internasjonalt konsern med over 440 ansatte fordelt på kontorer i sju land, og med kunder i over 20 land.

Digitalisering og automatisering blir stadig viktigere områder innen alle områdene Powel jobber i. Rask teknologiutvikling, disruptive skift og fokus på datasikkerhet endrer arbeidsprosesser og forretningsmodeller, og stiller stadig nye krav til IT-løsninger. Maskinlæring og Tingenes Internett (IoT) er viktige nøkkelord for nye løsninger hos Powel. I tillegg har Powel fortsatt fokus på mobile løsninger, kartløsninger og tilgang til sanntidsinformasjon. Hovedtyngden av utviklingen er nå skybasert, og i 2016 realiserte vi overgangen til sky for en av våre største kunder, E.ON/Uniper.

Konsernet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer og datterselskaper flere steder i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg har vi datterselskaper i Sveits og Polen. 

Powels forretningsområder er for 2017 delt inn i Smart Energy, Asset Performance, Metering, Construction og Water & Communities.  Powel leverer løsninger knyttet til energidisponering, energihandel, strøm-, varme-, fiber- og vanninfrastruktur, kommunalteknikk, prosjektering og anleggsvirksomhet.

Fortsatt sterk vekst gjennom 2016

Powels omsetning for året var 560,2 mill., som er 9,4% høyere enn foregående år. Det var vekst i omsetning både i Norge og internasjonalt. Resultatet før skatt ble 10,8 mill. Powel har fortsatt å styrke sin markedsposisjon både i Norge og internasjonalt gjennom salg til nye kunder, strategiske samarbeidsavtaler, økt salg til eksisterende kunder og tette samarbeid med teknologipartnere som Microsoft og Esri. Selskapet ser kontinuerlig etter muligheter for å integrere våre og andre løsninger og tjenester slik at de bedre dekker kundenes behov.

Organisasjonen utvikles videre, både i og utenfor Norge. Development Services i Gdansk er bygd opp til 60 dyktige medarbeidere. De har blitt sentrale for mange forretningsområder, både for etablering av nye løsninger som Gemini Connected og forvaltning av eksisterende løsninger. Det er videre etablert et nytt produktområde, Service Solutions, som har tatt i bruk Microsoft Dynamics 365 for arbeidsordrehåndtering i felt. Første kontrakt med Wärtsila er signert.

Det internasjonale kraftmarkedet utvikles videre, noe som gir mer fornybar energi med de endringene det fører til. Smarte strømmålere introduseres løpende i Europa. Distribusjonssystem med egenproduksjon og lokal lagring blir stadig vanligere, og det er økende fokus på mikronett. Vannforsyning og overvann ble av WEF (World Economic Forum) i 2016 utpekt som det området som globalt har de største utfordringene – høyest risiko – fram mot 2030. Det er et stort behov for fornyelse og forsterkning av infrastrukturen, noe som betyr muligheter for Powel Water løsningene.

Smart Energy

Powel utvikler posisjonen utenfor Norden innen Smart Energy, spesielt i DACH regionen (Tyskland, Østerrike og Sveits). En større leveranse til Uniper og E.ON ble levert i henhold til tidsplan og rammeavtalen gir ytterligere potensiale i andre markeder. Powel Inflow ble levert til Axpo og vi har fått flere nye kunder på var DeltaXE løsning, blant dem tradingselskapene Freepoint og Trailstone.

Lokalt ser vi muligheter i nye løsninger. TrønderEnergi tar i 2017 i bruk en ny innovativ løsning som bruker maskinlæring i hele sin vindkraft-portefølje som resultat av et suksessfullt vindkraftprosjekt.

Forretningssegmentet er resultatmessig preget av større investeringer i nye løsninger og markedsposisjoner. For å styrke resultatdannelsen er det igangsatt et program med fokus på dette. 

Asset Performance

Innen Asset Performance utvikles det nå en helt ny portefølje av skyløsninger, der vi åpner for radikale endringer i kundenes etablerte forretningsprosesser. Gjennom å automatisere arbeidsoppgaver som tidligere ble utført manuelt inne på kontoret, gjøres nå feltarbeiderne selvbetjente med beslutningsstøtte på mobile enheter. Dette har gjort kundene i stand til å realisere radikal effektivitetsforbedring i størrelsesorden 40-50 % på aktuelle områder.

Parallelt med disse radikale endringene sørget Powel også for forbedring av kundenes eksisterende arbeidsprosesser, gjennom tilpasninger og bedre utnyttelse av dagens løsningsportefølje. Powel signerte i 2016 flere store avtaler innenfor nettselskapenes FoU-ordning. Dette er prosjekter innenfor med fokus på tingenes internett og avanserte analyser, der det legges stor vekt på rask operasjonalisering og realisering av kundeverdi. FoU-prosjektene løper over to år, og disse prosjektene vil bli et viktig bidrag til å realisere mål om internasjonal skalering innenfor Asset Performance.

Water & Communities

Powels forretning innenfor kommunalteknikk har utviklet seg godt, spesielt innenfor VA-sektoren, med nettovekst i inntekter på 10%. Både i Norge og Danmark øker etterspørselen etter våre programvareløsninger, konsulent- og rådgivningstjenester. Ved utgangen av året hadde 150 norske kommuner tatt i bruk programvareløsningen Gemini Portal. Denne løsningen gjør data om kommunens infrastruktur tilgjengelig på mobile enheter. Dette har ført til en digitalisering og deling av informasjon, som treffer bra med kommunenes ambisjoner om effektivisering.

Etter hvert har vi opplevd en endring i etterspørsel, hvor det stadig oftere er ønske om skybaserte leveranser av våre programvareløsninger (SaaS). Tendensen er at markedet i stadig større grad forventer at programvareleverandøren også skal ta ansvar for distribusjon og drift. Alle nye programvareløsninger i Powel Water utvikles nå for en slik type distribusjon. Dette innebærer en dreining fra tradisjonelt programvaresalg over til en løpende leie av tjenester.

Det ble i 2016 utviklet mange innovative løsninger som kan bidra til å takle vannbransjens utfordringer. Som et ledd i dette arbeidet ble det etablert samarbeid med to internasjonale aktører, sveitsiske Geocom og portugisiske Baseform.

Construction

Powel Construction har opprettholdt sin gode resultatmargin, samtidig som området fortsatt har god vekst. Det har vært en betraktelig økning av kunder innen prosjektering hos store konsulenthus og Gemini-løsninger har blitt brukt i flere store prosjekter, blant annet Vamma og Rogfast prosjektene.

Også i bygg- og anleggsbransjen ser man et økt fokus på digitalisering, og Powel Construction tok steget ut i skyen med den Azure-baserte løsningen Gemini Connected som ble lansert i 2016. Powel Construction har også fått en større posisjon i Sverige og sikret sin første store kontrakt da Peab Anläggning valgte å satse tungt på Gemini-løsningene.

Metering

Den forestående AMS utrullingen fortsetter å gi muligheter innenfor Metering og forretningsområdet forventer fortsatt positiv utvikling. Sverige er i gang med andre fase av utrullingen, og dette forventer vi vil gi oss gode forretningsmuligheter i 2017. Basert på nye løsninger utviklet i forbindelse med Validér i Norge og store prosjekter i Sverige, står vi sterkt i forhold til å vinne nye kontrakter basert på nye myndighetspålagte krav i Sverige. Løsningene er utviklet for å møte nye markedskrav.

Det nye Metering konseptet Powel Avance ble lansert og mottatt med stor interesse av kunder på European Utility Week.