Finansiell informasjon

Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren, til kommunal forvaltning og entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører. Konsernet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer og datterselskaper flere steder i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg er det datterselskaper i Sveits, Tyrkia, Polen og Chile.  Powel er pr. 31.12.2015 eid med 95,8 % av Arendals Fossekompani ASA.

Last ned full 2015 årsrapport

Fortsatt sterk vekst gjennom 2015

Powels omsetning for året var 512 mill., som er 13% høyere enn foregående år. Resultatet før skatt ble 53,7 mill., hvorav tilbakeførte avsetninger til fremtidige pensjoner utgjorde 46,7 mill. Powel styrket sin posisjon i Norge og internasjonalt gjennom salg til nye kunder strategiske samarbeidsavtaler, oppkjøp og økt salg til eksisterende kunder. Selskapet ser kontinuerlig etter muligheter for å integrere våre og andre løsninger og tjenester slik at de bedre dekker våre kunders behov.

Det europeiske kraftmarkedet har de siste årene vært i stadig endring og vi ser også videre store omveltninger som omfatter både kraftprodusenter og sluttkunder. En satsing på fornybar elektrisitet har sammen med svak økonomisk vekst gitt kraftoverskudd og lave energipriser. Andel ny fornybar kraftproduksjon i energimiksen øker raskt og større kraftverk som ikke produserer fornybar energi må produsere under selvkost.

Smarte strømmålere introduseres løpende, og distribusjonssystem med egenproduksjon og lokal lagring blir stadig vanligere. Behovet for fornying av infrastruktur for vannforsyning og flom sikring har fått økt fokus både i Norge og internasjonalt.  

Vi beveger oss mer og mer mot et samfunn der «alt» er digitalisert og mobilt, og god og stabil fiberinfrastruktur blir viktigere.  Rask teknologiutvikling og disruptive skift endrer arbeidsprosesser og forretningsmodeller, og stiller nye krav til IT-løsninger. I 2015 var mobilt internett, økt tilgang av sanntidsinformasjon og tingenes internett viktige nøkkelord for nye løsninger hos Powel.

Skydrift var et stort og viktig satsningsområde i 2015 og vi ser at kunder blir stadig mer komfortable med løsninger som driftes i skyen. Powel ble i mai Global Managed ISV Partner hos Microsoft. Dette er den tetteste formen for strategiske samarbeid Microsoft gjør med programvarehus. Ved å ta i bruk nettskyplattformen Microsoft Azure, kan vi i enda større grad gi våre kunder fleksible, relevante nye løsninger.

Powel er også Platinium partner med Oracle.

Vårt samarbeid med Esri ble styrket gjennom kjøpet av utility delen av InformiGIS i Danmark i mars 2015. Gjennom dette oppkjøpet styrket vi Esri-kompetansen betraktelig og vi fikk en sterkere posisjon i Danmark.

Powel fortsatte sin satsning på forskning og utvikling innen flere områder. Powel iAM DMS ble valgt av Vattenfall som testløsning i forskning- og innovasjonsprogrammet UPGRID, en del av EU sitt Horizon 2020 prosjekt. Prosjektet har fått tildelt over €12 millioner fra EU og vil omfatte smarte nett i hele sin bredde, med vekt på implementering av kostnadseffektive løsninger for overvåkning og styring av lav- og mellomspenningsnettet.

Videre ble Powel tildelt 15 millioner i støtte fra Innovasjon Norge for vårt Powel Water prosjekt. Prosjektet har fokus på framtidens IT-løsninger for effektiv drift, vedlikehold og fornying av infrastruktur. Prosjektet skal gå over tre år.

Organisasjonen utenfor Norge blir en stadig større og viktigere del av Powel. Konsernledelsen er reorganisert for å reflektere dette.  Våre kontorer i Polen, Tyrkia og Chile vokste alle i løpet av året.

I 4 kvartal etablerte vi en stor kontrakt med E.ON Energy Economics og Uniper i Tyskland. I henhold til avtalen skal Powel levere skyløsninger fra store deler av Smart Energy porteføljen, blant annet innen områdene handel, optimalisering, spot- og reservemarkeder til E.ON i flere land. Denne kontrakten demonstrerer at Powel nå har etablert en solid posisjon utenfor Norden og vil gi et godt grunnlag for videre utvikling av denne posisjonen.

Utenfor Europa har Powel i 2015 oppnådd viktige nye kontrakter i Chile og Tyrkia. Handel- og logistikkløsningen DeltaXE har blitt en tydeligere og mer integrert del av Smart Energy porteføljen og har blitt solgt til flere store internasjonale selskap.

Nøyaktig og oppdatert informasjon om blant annet værforhold og forbruk blir avgjørende for å kunne agere effektivt. Kundene vil kunne få konkurransefortrinn ved å agere raskt på ny informasjon. Dette fører til en kraftig økning i datamengder. Powel Mesh ble lansert for å realisere disse mulighetene og legge til rette for at kraftprodusenter skal kunne bruke mer kunnskap og tid på analyse og verdiskapende arbeid. Løsningen håndterer tidsserier med ytelses benchmarking helt i toppklasse.

Innen Smart Infrastructure videreutviklet vi i 2015 løsninger som bygger på tingenes internett og skytjenester gjennom å utfordre tradisjonelle prosesser og forretningsmodeller hos kundene. Powel vil fortsatt jobbe med forbedring av kundenes eksisterende arbeidsprosesser gjennom tilpasninger og bedre utnyttelse av eksisterende løsningsportefølje.

Kommunalteknikkområdet utviklet seg positivt, spesielt innen VA. Vi har lyktes med mobile løsninger og har hatt en stor økning i kundemassen. Flere VA-avdelinger enn noensinne har nå valgt Gemini som sitt fagsystem, og gjennom oppkjøpet av utility delen av InformiGIS har vi i tillegg fått flere danske vannforsyningsselskaper på kundelisten. Gjennom Powel Water prosjektet styrkes dette segmentet med utvikling av fremtidens løsninger for vannbransjen.

Den forestående AMS utrullingen fortsetter å gi muligheter innenfor Metering. I Norge fortsatte vi samarbeidet med Validér, der Powel leverer en systemløsning for AMS som vil håndtere 30% av norske AMS-målere. I Sverige fullførte vi et av våre største Metering prosjekt i Sverige ved innsamlingssystemet Powel ELIN til E.ON, i samarbeid med Cap Gemini.

Construction-området i Powel hadde god omsetningsvekst. Vi har nå 700 kunder i Norge, inkludert de største byggherrene, som Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Videre bruker konsulenthus innen prosjektering, som Norconsult og Rambøll, samt alle landets største entreprenører våre løsninger. I 2015 signerte Powel også avtale med et italiensk/spansk arbeidsfellesskap som skal realisere den nye Follobanen. Vi ser økende interesse og bruk av løsningene som samhandlingsplattform, der byggherrer, prosjekterende konsulenthus og utførende entreprenør samhandler gjennom Powel-løsninger. 

Framtidsutsikter

Styret i Powel ser positivt på fremtidige muligheter for vekst og økt lønnsomhet. Selskapet står sterkt innen energibransjen i Europa i større grad enn tidligere ved utvikling av vår strategiske posisjon gjennom året.

Hovedfokus for konsernet vil framover fortsatt være å forbedre og videreutvikle Powels ledende markedsposisjon i Norden, sørge for bærekraftig utvikling i nye satsingsområder, eksempelvis fiberinfrastruktur, og å fortsette veksten innenfor utvalgte forretningsområder både i og utenfor Norden. . Integrasjon av oppkjøpte og egenutviklede løsninger har gitt Powel et strategisk viktig fundament for å kunne tilby de løsninger som kreves i energimarkedene i Europa fremover.

Vi vil fortsatt ha fokus på mobile løsninger, automatisering av kunnskap, skydrift, håndtering av sanntidsinformasjon og integrasjon mellom løsningene.

Markedsutsiktene for forretningsområdet Construction ansees som gode da det forventes en 18 % vekst i anleggsinvesteringer i Norge for 2016, og det er interesse i Sverige for løsningene. Powel Water prosjektet vil også gi gode muligheter for vekst innen vannbransjen.