Årsrapport

Powel er en ledende leverandør av programvareløsninger til energiselskaper, nettselskaper, entreprenører, vannforsyningsselskaper og offentlig sektor. Forretningskritiske programvareløsninger blir utviklet i tett samarbeid med våre kunder, ofte gjennom samarbeidsprosjekter, såkalt «co-creation». Våre kunder jobber i stor grad innen samfunnskritisk infrastruktur og Powels mål er å hjelpe dem å bidra til en trygg og bærekraftig samfunnsutvikling.

Fullstendig årsrapport 2018

Fullstendig årsrapport 2017

Fullstendig årsrapport 2016

Lang erfaring, kombinert med faglig tyngde og stadig større fokus på innovasjon har gjort Powel til et kompetansesenter så vel som en programvareleverandør. Vi utveksler kunnskap med brukere og partnere, og driver kontinuerlig innovasjon i samarbeid med kunder, institusjoner og forskningsorganisasjoner.

Produktene selskapet leverer, er software og IT-relaterte tjenester, samt konsulenttjenester knyttet til implementering av tjenestene. Selskapet har svært god domenekunnskap innenfor kundenes virksomhetsområder og har de siste årene investert tungt i nye skybaserte løsninger, samt tatt en posisjon også på bruk av maskinlæring og kunstig intelligens. Selskapet har utviklet gode relasjoner til ulike universitet og har god tilgang på ny kompetanse.

Powel har opparbeidet en svært sterk posisjon i Norden innenfor kjernevirksomheten med en omsetning på nærmere 500 MNOK og gode marginer. Selskapet er markedsleder i mange segmenter og det jobbes aktivt med innovasjon og posisjonering for å beholde posisjon og inntjening.

Siden 2013 er det investert tungt i å ta en markedsmessig posisjon internasjonalt innenfor leveranser til kraftprodusenter og –tradere. Resultatbidraget i Norden har i sterk grad vært investert i Europa de siste årene. Investeringer for å ta de nordiske produktene ut i det europeiske markedet har gitt en god kundeportefølje, og selskapet er nært et internasjonalt gjennombrudd.

Organisasjonen er utviklet videre, både i og utenfor Norge. Digitalisering og automatisering blir viktigere innen alle områdene Powel jobber i og fører med seg både muligheter og utfordringer. Hovedtyngden av nyutviklingen er nå skybasert, og utnyttelse av stordata og mulighetene innen «Internet of Things» blir viktigere når det gjelder å skape nytteverdi for våre kunder.

Som resultat av dette ble det i 2017 lagt ekstra vekt på dette med etablering av to nye team, Powel Analytics som jobber med maskinlæring, analyse og kunstig intelligens og Powel Security Services som skal sørge for at både Powel og våre kunder er godt rustet til å stå imot digitale trusler.

Flere maskinlæringsprosjekter har vært og er under gjennomføring i samarbeid med kunder innenfor flere forretningsenheter, og det vil fortsette å være et strategisk satsningsområde fremover.

Konsernet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer og datterselskaper flere steder i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg har vi datterselskaper i Sveits, Polen og Tyrkia. Powel GmbH  ble etablert i Tyskland i 2017. Med kontor i Düsseldorf skal det tyske selskapet støtte Powels raskt voksende kundesegment i dette landet, inkludert nøkkelkunder som E.ON og Uniper, samt et økende antall energiselskaper som er i gang med sin digitale transformasjon.

Powels forretningsområder er for 2017 Smart Energy, Asset Performance, Metering, Construction og Water & Communities.

Powel er pr. 31.12.2017 eid med 95,8% av Arendals Fossekompani ASA.

FORTSATT VEKST GJENNOM 2017

Powels omsetning for året var 591.2 MNOK, som er 5,5% høyere enn foregående år. Det var vekst i omsetning både i Norge og internasjonalt. Powel styrket sin markedsposisjon både i Norge og internasjonalt gjennom salg til nye kunder, strategiske samarbeidsavtaler, økt salg til eksisterende kunder og fortsatt tette samarbeid med teknologipartnere som Microsoft og Esri.

Innenfor virksomheten rettet mot nettselskap har økt fokus på bruk av sanntidsinformasjon gitt økt salg av vår driftsstøtteløsning DMS. Egenproduksjon av strøm og lokal lagring har tiltakende fokus, og det er økende fokus på hvordan mikronett kan spille en rolle i framtidens infrastruktur.

I Europa har kraftprodusentene fokus på digitalisering rundt porteføljer av energibærere. Vi har gjennom året fortsatt vår markedsbearbeiding for å ta en posisjon i dette markedet. Det nordiske markedet har vært preget av lav investeringsvillighet.

Vannforsyning, overvann, oversvømmelser og vannmangel fortsetter å skape utfordringer nasjonalt og internasjonalt. Dette kombinert med behov for fornyelse og forsterkning av vanninfrastruktur betyr muligheter for Powel Water.
Høy aktivitet innenfor entreprenørsektoren har gitt fortsatt god vekst i Powel sin virksomhet mot dette segmentet.

Virksomheten er godt posisjonert for videre vekst ved inngangen til 2018.